Τηλεργασία: Κενά και «δώρα» στους εργοδότες

0

Με τη νέα ρύθμιση του υπουργού Εργασίας – Υποχρεωτική για το 40% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Νέα ρύθμιση για την τηλεργασία, με πολλά κενά και κρυφές παραμέτρους που αποβαίνουν εις βάρος των εργαζομένων, είναι αυτή που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή.

Με τη νέα ρύθμιση η τηλεργασία γίνεται υποχρεωτική για το 40% του προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το ωράριο εργασίας των εργαζομένων προσαρμόζεται ανάλογα με την προσέλευσή τους, που θα γίνεται ανά μισάωρο, ενώ τίθενται κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Εντός 24ώρου

Ακόμη προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου (από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το  Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας –  Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Τα κενά και οι σκοπιμότητες

Σύμφωνα με έγκριτους εργατολόγους η συγκεκριμένη διάταξη είναι ελλιπής, καθώς δεν προβλέπεται τι θα συμβεί στην περίπτωση που μια επιχείρηση αδυνατεί να βάλει σε “εξ αποστάσεως εργασία” το 40% του προσωπικού της.

Με την προηγούμενη ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας η αδυναμία του εργοδότη να παρέχει τηλεργασία συνδυαζόταν με την ευχέρεια (του εργοδότη) να θέτει σε αναστολή σύμβασης τον εργαζόμενο, ακριβώς λόγω αδυναμίας να παρέχει ο εργοδότης εξ αποστάσεως εργασία. Το ίδιο συνέβαινε και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα και ο εργοδότης δεν μπορεί να εφαρμόσει εξ αποστάσεως εργασία!

Με άλλα λόγια αφενός είναι αμφίβολο αν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά η νέα ρύθμιση, αφετέρου το υπουργείο Εργασίας σκόπιμα δεν απαντάει τι θα συμβεί (για τους εργαζόμενους) στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο εργοδότης αδυνατεί να παρέχει “εξ αποστάσεως εργασία”.

«Δώρο» στους εργοδότες

Και με τη νέα ρύθμιση συνεχίζεται η αναστολή των υποχρεώσεων του εργοδότη να καταχωρεί στο σύστημα “Εργάνη” τυχόν μεταβολές στο ωράριο εργασίας του προσωπικού που απασχολεί. Συγκεκριμένα στη ρύθμιση αναφέρεται ότι “για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 88/99, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους στο Π.Σ. «Εργάνη».

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Για την Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται ότι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020 και με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αποφασίστηκε:

α) η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας,

β) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και

γ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα η έναρξη και λήξη του ωραρίου προσαρμόζονται με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός διώρου σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της απόφασης αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 88/99, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους στο Π.Σ. «Εργάνη».

ΠΗΓΗ: avgi.gr / Ανδρέας Πετρόπουλος

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com