Προσλήψεις με πρόγραμμα και αναβαθμισμένο ΑΣΕΠ

0

Το πρώτο νομοσχέδιο της μεταμνημονιακής εποχής με θεσμικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή

———————————————————————-

Ο ολοκληρωμένος και πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων για την επαρκέστερη κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και η αναβάθμιση και επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ τίθενται στον πυρήνα των πρώτων θεσμικών αλλαγών της μεταμνημονιακής εποχής στη δημόσια διοίκηση.

Το επίμαχο εξάλλου νομοσχέδιο με τις παραπάνω αλλαγές ολοκλήρωσε το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης στις 17 Δεκεμβρίου και πλέον αναμένεται με τις απαραίτητες προσθήκες και τροποποιήσεις να έλθει το αμέσως επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή.

Ιανουάριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους

Μία από τις πρώτες βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι ο διττός χαρακτήρας του προγραμματισμού των προσλήψεων, όχι μόνο σε ετήσια βάση για την πρόσληψη του τακτικού και εποχικού προσωπικού, αλλά και με μακροπρόθεσμο τετραετή προσανατολισμό των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Μάλιστα, η διαδικασία προγραμματισμού καθορίζεται αυστηρώς χρονικά μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οπότε τα υπουργεία πρέπει να αποστέλλουν στο ΥΔΑΝ επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, κ.λπ.

Το ΥΔΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Αντίστοιχα, μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, θα πρέπει να καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα.

Κατόπιν της κατάθεσης των αιτημάτων, το ΥΔΑΝ θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου

Οι προτεινόμενες νέες αλλαγές του ν/σ αποσκοπούν ακόμη στην ενίσχυση της διαφάνειας και του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς, μεταξύ άλλων, προβλέπουν αυτεπάγγελτο έλεγχο του κωλύματος διορισμού ή πρόσληψης μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) που τηρείται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επιπλέον, σε θέματα πειθαρχικής διαδικασίας, ορίζεται ότι: α) Ο υπάλληλος που διενεργεί την ΕΔΕ πρέπει να έχει τον βαθμό Α’ αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ’ ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ΕΔΕ. β) Θεσπίζεται ενδεικτική προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που το πόρισμα από διενεργηθείσα ΕΔΕ διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, με στόχο τόσο την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας όσο και τον έμπρακτο σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, που ενδεχομένως προσβάλλεται σε περιπτώσεις, που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος, παρά την προβλεπόμενη υποχρέωσή του, δεν προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, με αποτέλεσμα την ομηρεία του διωκόμενου εμπλεκόμενου υπαλλήλου και την ενδεχόμενη παραγραφή του αδικήματος.

Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ορίζεται η κατάργηση του ορίου ηλικίας (μέχρι τα 45 έτη ήταν σήμερα) για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλων, ενώ θεσπίζεται το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και ανήκουν στην κατηγορία Δ.Ε. Προβλέπεται δε ότι για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος, ενώ η κατοχή του πιστοποιητικού μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων τμημάτων.

*Ρεπορτάζ του Νίκου Μορφονιού στην ΑΥΓΗ

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com