Ρευστότητα 8,5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

0

Ολόκληρο το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την επόμενη τριετία – Την ίδια ώρα, μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να συγκροτηθεί η αναπτυξιακή τράπεζα και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2019.

Στη στήριξη κατά κύριο λόγο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ρίχνει το «βάρος» η κυβέρνηση επενδύοντας με τον τρόπο αυτόν στη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη αφορά χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, με τα οποία θα μεταφερθεί ρευστότητα στην ελληνική οικονομία της τάξης των 7,5 – 8,5 δισ. ευρώ, συμπαρασύροντας επενδύσεις που θα φτάσουν συνολικά τα 22 δισ. ευρώ και θα αφορούν σημαντικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, τη βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Το σχέδιο είναι τριετές και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις πρώτες μέρες του 2019.

Την ίδια ώρα, μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να συγκροτηθεί η αναπτυξιακή τράπεζα και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2019. Εντός του 2018 και στις αρχές του 2019 θα διατεθούν από ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ στην αγορά των ΜμΕ τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα αποτελέσουν τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας.

Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

– Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών ΜμΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

* Συνολικά κεφάλαια: 22,5 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

* Ωφελούμενοι: Νέοι και υφιστάμενοι Σ.Σ. που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ [αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά/κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός].

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη / μεγέθυνση του Σ.Σ. και συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του cluster στο πλαίσιο του ίδιου έργου.

* Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

* Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).

* Συνολικά κεφάλαια: 384 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Κεφάλαια κίνησης: 10.000 – 300.000, διάρκειας 48 μηνών.
 2. Επενδυτικού σκοπού: 10.000 – 800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 50%.

* Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

– ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει τρία προγράμματα)

* Είδος χρηματοδότησης: α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).

* Συνολικά κεφάλαια: 915 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Κεφάλαια κίνησης: 10.000 – 500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες.
 2. Επενδυτικού σκοπού: 25.000 – 1.5 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 – 10 έτη.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 40%.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– ΤΕΠΙΧ ΙΙ

* Είδος χρηματοδότησης: β) Εγγυοδοσία.

* Συνολικά κεφάλαια: 100 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%.
 2. Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
 2. Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– ΤΕΠΙΧ ΙΙ

* Είδος χρηματοδότησης: γ) Μικροπίστωση.

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: μέχρι 25.000.

* Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων.

* Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

– Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

* Συνολικά κεφάλαια: 400 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 30.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50% – 80%.

* Ωφελούμενοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία – Φάρμακα, Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10) και οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Διαθέτουν 1 τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.

iii. Διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.

iii. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.

 1. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

– EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: 1.000 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση.

* Ωφελούμενοι: υφιστάμενες ΜμΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστοί.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.

* Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

– 4η Βιομηχανική Επανάσταση

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Δομή προγράμματος: FoF.

* Διάρθρωση κεφαλαίων: Minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ.

* Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κ.λπ.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

– Δημιουργικής Βιομηχανίας Ι

* Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.

* Συνολικά κεφάλαια: 25 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού 25.000 – 900.000 ευρώ.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δυνατότητα χρονικής σύζευξης τραπεζικής χρηματοδότησης και επιδότησης.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: 70 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: από 200.000 ευρώ.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

– Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

* Συνολικά κεφάλαια: 20 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 250.000 έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια όπου γίνεται η επένδυση.

* Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση ΜμΕ υπό τον όρο ότι θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ που αφορούν την αξιοποίηση αποβλήτων ιδίων ή/και τρίτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

* Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Πέραν των παραπάνω προγραμμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναμένονται και αυτά που υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

– Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

* Είδος χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή.

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

* Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

* Χρόνος διάθεσης: 2019.

– ΕΤΕΑΝ Guarantee

* Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%.

* Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Πρόσβαση νέων στην τραπεζική χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ.
 2. Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών δανείων ύψους 60 εκατ. ευρώ.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

– Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

* Είδος χρηματοδότησης: Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

* Συνολικά κεφάλαια: 10 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση δανείων από 3.000 μέχρι 10.000 διάρκειας 48 μηνών, εγγυητικές πράξεις από 6.000 μέχρι 80.000 μέγιστη διάρκεια 720 ημέρες.

* Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Γεωγραφική στόχευση.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– Innovation Norway

* Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.

* Συνολικά κεφάλαια: 40 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων.

* Ωφελούμενοι: Καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων Γαλάζια Ανάπτυξη, Πράσινη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής (ICT).

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικής καινοτομίας και απόκτηση τεχνογνωσίας στην αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρήσεων.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– Εταιρικών Ομολόγων

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης.

* Συνολικά κεφάλαια: 640 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: από 200.000.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

– Made in Greece

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: 80 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: από 200.000.

* Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

– International Capital

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: 400 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Μέχρι 7 εκατ. ευρώ επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από 7 εκατ. ευρώ και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜμΕ.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.

* Χρόνος διάθεσης: Τρίτο τρίμηνο 2018.

– Εναλλακτική Ενέργεια

* Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: Υπό προσδιορισμό.

* Όρια χρηματοδότησης: Υπό προσδιορισμό.

* Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

– Ταμείο Υποδομών

* Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια.

* Συνολικά κεφάλαια: 643,5 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση.

* Ωφελούμενοι: Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και ΣΔΙΤ που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.

* Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

– Επιχειρούμε Έξω

* Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ.

* Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ.

* Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.

* Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

 1. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

iii. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.

* Χρόνος διάθεσης: Η δράση είναι ενεργή. Είναι σε εξέλιξη η υποβολή / αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

– Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

* Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.

* Συνολικά κεφάλαια: 150 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

– Επάνοδος επιχειρήσεων

* Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

* Συνολικά κεφάλαια: 300 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Από 200.000.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρήζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση ελληνικών ΜμΕ παραγωγής και μεταποίησης.

* Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

– Ψηφιακό Άλμα

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

* Ωφελούμενοι: MμE οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017.
 2. Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα.

ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

* Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.
 2. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.

* Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.

– Ψηφιακό Βήμα

* Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης:

 1. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.
 2. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.

* Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

– Αγροδιατροφικός τομέας

* Είδος Χρηματοδότησης: Μικρoπιστώσεις.

* Συνολικά κεφάλαια: 80 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Μέχρι 25.000.

* Ωφελούμενοι: ΜμΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες.

* Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων.

* Χρόνος διάθεσης: Εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

– Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee

* Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.

* Συνολικά κεφάλαια: 70 εκατ. ευρώ.

* Όρια χρηματοδότησης: Μεγαλύτερα των 25.000.

* Ωφελούμενοι: Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ.

* Χρόνος διάθεσης: 2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

– Ταμείο Υποδομών (FoF): Δανειοδότηση μικρών και μεσαίων έργων υποδομών σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και ΣΔΙΤ με έμφαση στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης (Χρόνος διάθεσης: 1ο τρίμηνο 2019).

– Υλοποιείται χρηματοδοτικό πρόγραμμα – δράση ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, που επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων, ιδίων ή και τρίτων. Ο στόχος της δράσης είναι, μέσω ανάκτησης, η δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

– Ταμείο (FoF) «Εναλλακτικής Ενέργειας»: Υβριδικό επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα συνδυάζει εγγυήσεις και συμμετοχές προκειμένου να υλοποιούνται επενδύσεις σε πράσινα και καινοτόμα έργα. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια ενεργειακών υποδομών, ο συνδυασμός εγγυήσεων και επιμέρους συμμετοχής εξασφαλίζει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης χρηματοδότησης όχι μόνο από τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και από άλλους επενδυτές.

*Ρεπορτάζ του Γιάννη Αγουρίδη στην εφημερίδα «Αυγή»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com