Ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας που αντικαθιστά το ΚΕΕΛΠΝΟ

0

Την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και την αντικατάστασή του με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου, σε μια προσπάθεια να τεθεί τέλος στις εξαιρέσεις που απολάμβανε από το δημόσιο λογιστικό, οι οποίες όπως αποκαλύφθηκαν αναλυτικά μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, χρησιμοποιήθηκαν για διορισμούς ημετέρων, για ρουσφέτια και για εξαγορά δημοσιογράφων προκειμένου να τηρούν φιλική στάση απέναντι στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Με το σχέδιο νόμου, στόχος του υπουργείου υγείας είναι να περιγραφούν οι σκοποί, η διάρθρωση και οι βασικές παράμετροι λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αποτελώντας τον καθολικό διάδοχό του στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Όπως αναφέρει στην εισηγητική του έκθεση ο υπ. Υγείας Ανδρέας Ξανθός «η πολυνομία που διέπει τη λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνδυασμό με τη μη έκδοση μέχρι σήμερα, μέσω Προεδρικού Διατάγματος, Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου, έχουν δημιουργήσει πλείστες δυσχέρειες στη λειτουργία του. Περαιτέρω, καθίστανται απαραίτητες, αφενός, η εναρμόνιση των σκοπών του νέου Οργανισμού με εκείνους του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, μετά την αναδιοργάνωση του τελευταίου, και, αφετέρου, η πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα, αλλά και χωρίς κίνδυνο παράκαμψης των ισχυουσών διατάξεων, σε κατεπείγοντος για τη Δημόσια Υγεία χαρακτήρα ανάγκες και κινδύνους.

Ο νέος φορέας θα έχει τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αρμοδιότητα, όπως αυτή περιγράφεται στο νομοσχέδιο, «την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και ειδικότερα τη προστασία της Δημόσιας Υγείας,  τη πρόληψη νόσων, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών της πολιτείας και της κοινωνίας».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νομοθετική παρέμβαση επιχειρεί για πρώτη φορά την εισαγωγική συνεκτικών ρυθμίσεων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας και τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εργαστηριακή επιτήρηση των νοσημάτων στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις και να λάβει χώρα επωφελέστερη για το δημόσιο συμφέρον διαχείριση πόρων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις λαμβάνεται επίσης πρόνοια για την ρύθμιση πάσης φύσεως εργασιακών ζητημάτων του προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Στο πλαίσιο αυτό, κατοχυρώνονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων στο καταργούμενο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., είτε αυτοί υπηρετούν εντός των δομών του είτε με διάθεση σε εξωτερικούς φορείς, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την αποφυγή κάθε αιφνίδιας υπηρεσιακής μεταβολής.

Να αναφέρουμε ότι Ο Ε.Ο.Δ.Υ. θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο οποίος θα διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης, ιδίως επιστήμονες υγείας, που μπορούν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, με στόχο του υπουργείου, την διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο που κρίνεται επιτακτική και αναγκαία καθώς αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα Υγείας.

Σύμφωνα άλλωστε με τα επίσημα στοιχεία, ο καρκίνος είναι μια νόσος που αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη της νόσου, αλλά και υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση μέσω της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη νόσο είναι επιβεβλημένη αναφέρει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, τονίζοντας ότι ο νέος φορέας θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τη συνολική, σε εθνικό επίπεδο, διαχείριση των νεοπλασματικών νοσημάτων.

ΠΗΓΗ: Στο Κόκκινο

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com